Kategorie

Nákup po telefonu

1318583620_phone

Pevná linka:

+420 596 750 194

Mobilní telefon:

+420 603 878 444

KONTAKT SLOVENSKO:

+421 907 446 257

Provozovatel

Gajdečka – průmyslová technika
Mitrovická 1053/198a
724 00 Ostrava – Stará Bělá
IČO : 63333422

https://www.gajdecka.cz/

Všeobecné obchodní podmínky

Objednávka a ceny zboží

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro e-shop, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku;
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění;
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Spotřebitelem se rozumí

Fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Veškeré závazkové vztahy založené prostřednictví internetového obchodu prodávajícího jsou uzavírány v souladu a řídí se právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

 • ceny u zboží v systému www.balancery.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny
 • prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení
 • hlavní způsob objednání je po registraci do e-shopu, naplnění nákupního košíku a odeslání objednávky, po dohodě lze objednávat také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně
 • každá potvrzená objednávka ze strany prodávajícího vůči kupujícímu je považována za závaznou
 • při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon, u firem IČ a DIČ, datum pro bezproblémové dodání zboží)
 • Veškeré ceny v e-shopu jsou uváděny bez DPH.

Storno objednávky

 • kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním
 • prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu v těchto případech - zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží
 • v případě , že tato situace nastane, bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu navrácena

Termín dodání zboží

 • zboží je v ČR, dodací doba 1-3 pracovní dny
 • zboží je na skladě u výrobce ve státech EU, dodací doba 5-14dní
 • zboží není vyrobeno nebo se právě vyrábí, bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena kupujícímu individuálně
 • z důvodu vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si firma Ing. Vladimir Gajdečka  vyhrazuje právo na změnu termínu dodání

Záloha na exkluzivní a speciální objednávky

 • při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30-50% z prodejní ceny zboží
 • při objednávce zboží s následnou speciální úpravou ze strany prodávajícího je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši až 100% z prodejní ceny zboží
 • záloha na exkluzivní a speciální objednávky je v celé výši nevratná

Doprava zboží

 • doprava zboží ke kupujícímu je při objednávce od 3000 Kč bez DPH ZDARMA (platí pro balíky do hmotnosti 50 kg a pokud jeden z rozměrů  d/v/š nepřesahuje 2 metry )
 • při objednávce do 3000 Kč a hmotnosti do 30 kg kupující uhradí 100 Kč, do 50 kg uhradí 150 Kč, částky jsou včetně doběrečného (neplatí pro zásilky s jedním rozměrem d/v/š nad 2 m a paletovou přepravu )
 • objednávky zasílané na Slovensko jsou vyřizovány individuálně
 • pro balíky s jedním rozměrem nad 2 m a pro zahraničí je sjednána individuální cena dopravy

Upozornění pro Slovensko

Pokud chcete fakturovat zboží na Slovensko bez DPH, je NUTNÉ nám zaslat kopii osvědčení o registraci do emailu ihned po objednání! Na žádosti o zpětné dobropisy nebude brán zřetel a zboží bude fakturováno s DPH!

Úhrada zboží

 • zboží lze uhradit převodem na účet prodávajícímu, tato úhrada musí být provedena před odesláním zboží, objednané zboží je kupujícímu zasláno po připsání plné částky na účet (variabilní symbol je číslo objednávky)
 • v běžných případech zboží zasíláme na dobírku, kupující hradí kupní cenu při převzetí zboží
 • hotovostní úhrada zboží při osobním odběru

Převzetí zboží

 • objednané zboží lze převzít osobně (provozovna Ostrava)
 • běžně zboží zasíláme přepravní službou PPL až k Vám

Doporučení:

 • zajistěte přítomnost osoby, která bude moci zásilku převzít. Rozvoz zboží je v pracovní dny v době 8:00 - 17:00

Upozornění:

 • při dodání zboží na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned při převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány
 • pozor, překontrolujte neporušenost obalu před řidičem. V případě zjevného poškození obalu zásilky je nutné sepsat Zápis o škodě ihned při převzetí zásilky s přepravcem
 • nejdéle následující pracovní den po převzetí máte možnost zásilku reklamovat u prodávajícího
 • na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození nebude brán zřetel

Záruka

 • výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Obchodného zákoníku nebo Občanského zákoníku
 • záruční doba začíná běžet datem převzetí zásilky
 • záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením
 • přesné vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem
 • pro běžnou reklamaci postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží

Reklamace

 • reklamace se řídí dle Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku
 • v případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.
 • pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně
 • v případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt
 • bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout
 • záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít
 • kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tuto slevu lze poskytnout v případě, kdy má zboží vady, které nebrání, aby sloužilo danému účelu
 • v případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat

Odstoupení od smlouvy

 • odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 Sb.
 • zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem přes internet jako fyzická osoba (nepodnikatel)
 • při odstoupení od kupní smlouvy se vrací celá cena za zboží bez dopravného, náklady na vrácení zboží hradí kupující
 • při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží
 • vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách
 • pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu, (adresa provozovny) a to za následujících podmínek


ADRESA pro doručení  
Gajdečka – průmyslová technika
Mitrovická 1053/198a
724 00 Ostrava – Stará Bělá

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
 • zboží nesmí být nikterak použité
 • zboží nesmí být nijak poškozené
 • zásilka musí být kompletní, tak jak byla převzata, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu atd. s originálem dokladu o koupi
 • zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám
 • zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato
 • vracení zboží je možné po dohodě i osobně
 • při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží zpět složenkou na Vaši adresu nebo převodem na Váš bankovní účet
 • při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Údaje na stránkách

Veškeré údaje uváděné na stránkách www.balancery.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího), veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační. Prodávající má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozího písemného nebo jiného upozornění, v případě změny cen po uhrazení zálohy kupujícím, (pokud nenastane jiná dohoda), mu tato záloha po dohodě bude vrácena

Platnost obchodních podmínek

 • obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.


Bankovní spojení pro tuzemské platby v Kč

Komerční banka a.s.
Č.ú. 27-7360070207/0100
IBAN : CZ79 0100 0000 2773 6007 0207


Bankovní spojení pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách:

Citfin , spořitelní družstvo
IBAN : CZ40 2060 0000 0000 0105 3569

Děkujeme za Váš čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek
Provozovatel e-shopu - prodávající:

Ing. Vladimír Gajdečka
Mitrovická 1053/198a
724 00 0strava Stará Bělá